Laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos

SkelbimoValstybės tarnybos departamento svetainėje Nr. 30308 , data 2015-07-28 .
Konkursą organizuojanti įstaiga: Rokiškio rajono savivaldybės administracija. 
Juridinio ir personalo skyriaus  vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 23 d.įsakymu Nr. P-309

JURIDINIO IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, tvarkyti tos pagalbos teikimo apskaitos dokumentus; kitoms pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė ir personalo valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, šeimos teisę bei kitus teisinius santykius; sugebėti taikyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus praktiniame darbe;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, reikalingas pirminei teisinei pagalbai teikti, siuntimų antrinio lygio pagalbai teikti išdavimui. Gebėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas bei aiškiai pateikti jų sprendimo alternatyvius būdus.

6.4. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką.

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus veiklos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

7.2. teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, t.y. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus (pirminė teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą);

7.3. informuoja vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose;

7.4. nagrinėja ir sprendžia savo kompetencijos ribose gyventojų prašymus bei skundus, ruošia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

7.5. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei teikia išvadas;

7.6. teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriui;

7.7. atstovauja savivaldybei savivaldybės mero įgaliojimu ir savivaldybės administracijai savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;

7.8. užtikrina priimtų teismų sprendimų, nutarčių vykdymą;

7.9. pagal kompetenciją atstovauja Rokiškio rajono savivaldybę valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

7.10. atlieka teisės aktų bei jų projektų antikorupcinį vertinimą;

7.11. vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis bei Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, atlieka privačių interesų deklaravimo, administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolės funkcijas;

7.12. siekdamas padėti savivaldybės merui valdyti personalą (savivaldybei pavaldžius socialinių paslaugų, kultūros, sveikatos priežiūros, priešgaisrinės tarnybos, komunalinio ūkio įstaigų vadovus):

7.12.1. organizuoja konkursus laisvoms pareigoms užimti (rengia pranešimus ir skelbia spaudoje apie konkursus laisvoms pareigoms užimti; priima prašymus ir dokumentus dalyvauti konkurse, juos registruoja, tikrina, įteikia pretendentams pranešimus ir kt.);

7.12.2. rengia darbo sutarčių projektus;

7.12.3. rengia ir registruoja savivaldybės mero potvarkių projektus dėl vadovų priėmimo, atleidimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, komandiruočių, atostogų ir kitais su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

7.13. nustatyta tvarka, perduoda Archyvų skyriui saugoti personalo dokumentus;

7.14. laikinai vykdo kito skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų (nedarbingumo, atostogų, komandiruotės metu);

7.15. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos, skyriaus vedėjos pavaduotojos, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

7.16. atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjai.

________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
(Data)

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

(Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

 Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 9 kalendorines dienas  nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos 2015-07-28 (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena).Išsamesnė informacija apie konkursą:  Juridiniame ir personalo skyriuje, 308 kab., Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis, tel. (8 458) 52 262, ( 8 458) 71 170 [email protected]Kaip naudotis Atrankos modulio savitarna? Žiūrėkite vaizdo pamokas ! Filmukus rasite pagrindiniame Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos svetainės puslapyje: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/public/tutorial